Trang chủ > Dự Án > DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

PROJECT: SUNSHINE RIVERSIDE

by HSNG 2018

            

 Items: Metal finishing work

 Add:   Tay Ho, Hanoi

 Main Contractor:   Hanoi – Saigon Trade  & Construction Co., Ltd

0983 512 166